7.12. Konfigurace síťového skriptu

Tato sekce je určeno pouze pokud chcete nastavit síťovou kartu.

Pokud nebudete používat síťovou kartu,konfigurační soubory síťových karet nejsou potřeba.Pokud je to tento případ,odstraňte symbolické odkazy network ze všech run-levelových adresářů (/etc/rc.d/rc*.d).

7.12.1. Tvorva konfiguračních souborů pro síťová zařízení

Která zařízení budou spuštěna a vypnuta síťovým skriptem závisí na souborech a adresářích v hiararchii /etc/sysconfig/network-devices.Tento adresář může obsahovat podadresáře pro každé nakonfigurované rozhraní,jako ifconfig.xyz,kde “xyz” je jméno síťového rozhraní.Uvnitř tohoto adresáře se nacházejí soubory definující atributy tohoto rozhraní jako jeho IP/ adresu,podsíť,masku a podobně.

Následující příkaz vytvoří příkladový soubor ipv4 pro zařízení eth0:

cd /etc/sysconfig/network-devices &&
mkdir ifconfig.eth0 &&
cat > ifconfig.eth0/ipv4 << "EOF"
ONBOOT=yes
SERVICE=ipv4-static
IP=192.168.1.1
GATEWAY=192.168.1.2
PREFIX=24
BROADCAST=192.168.1.255
EOF

Hodnoty těchto proměnných musíte změnit v každém souboru,aby odpovídal správnému nastavení.Pokud je proměnná ONBOOT nastavena na “yes” síťový skript zapne síťovou kartu (Network Interface Card—NIC)během bootování systému.Pokud je promenná nastavena na cokoli jiného než “yes” síťová karta bude ignorována a nebude zapnuta.

Proměnná SERVICE definuje metodu použitou k získání IP adresy.Balíček LFS-Bootscripts má modulární formát přiřazení IP adresy a pomocí vytvoření dalších souborů s adresáři /etc/sysconfig/network-devices/services povoluje další metody přiřazení IP adresy.Toto je nejastěji použito pro Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),čímž se zabývá kniha BLFS.

Proměnná GATEWAY obsahuje IP adresu výchozí brány,pokud existuje.Pokud neexistuje zakomentujte celou proměnnou.

Proměnná PREFIX obsahuje počet bitů použitých v podsíti.Každý oktet IP adresy je 8 bitů.Pokud je síťová maska 255.255.144.0,poté používá ke specifikaci síťového čísla první tři oktety(24 bitů).Pokud je síťová maska 255.255.255.240,potom používá prvních 28 bitů.Prefixy delší než 24 bitů jsou nejčastěji používané DSL a kabelovými Internet Service Providers (ISPs).V tomto příkladu (PREFIX=24),je síťová maska 255.255.255.0.Upravte si proměnnou PREFIX podle vaší specifické podsítě.

7.12.2. Tvorba souboru /etc/resolv.conf

Pokud bude systém připojený na Internet,bude potřebovat vědět o rozlišení jména Domain Name Service (DNS),aby převedl Internetová doménová jména na na IP adresy a podobně(vice versa).Toho je nejlépe dosaženo imístěním IP adresy DNS serveru získané od ISP nebo síťového administrátora do /etc/resolv.conf.Vytvořte tento soubor pomocí:

cat > /etc/resolv.conf << "EOF"
# Begin /etc/resolv.conf

domain {[Your Domain Name]}
nameserver [IP address of your primary nameserver]
nameserver [IP address of your secondary nameserver]

# End /etc/resolv.conf
EOF

Nahraďte [IP address of the nameserver] IP adresou odpovídajícího DNS servesu.Zde se často nachází více než jeden zápis(v případě sekundárních serverů pro případ selhání(fallback capability).Pokud pouze potřebujete,nebo chcete jeden DNS server,odstraňte z tohoto souboru druhý řádek nameserver.IP adresa také může být router na lokální síti.